Statuten

STATUTEN vzw Studio


Studio, vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemingsnummer 811 646 609

 

Tijdens de Algemene Vergadering van maandag 12  januari 2015 worden met eenparigheid van stemmen de volgende Statuten goedgekeurd.

 

I BENAMING - ZETEL – DOEL

 

Artikel 1. De vereniging draagt de volgende naam: “Studio”.

De naam van de vereniging moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel, conform art. 11 van de vzw-wet.”

 

Artikel 2. De vereniging heeft haar zetel te Hoekstraat 12,  9190 Kemzeke, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent, district Dendermonde.

 

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel:

1/De behartiging van de sociale; culturele en economische belangen van haar leden.

2/De behartiging van de beroepsbelangen van beroepsfotografen in hoofdberoep.

3/Het organiseren van vormings- en vervolmakingsactiviteiten, bijscholingsactiviteiten en studiereizen in binnen- en buitenland.

4/De kwaliteitsverhoging en de promotie van de beroepsfotograaf.

5/ De promotie van de individuele leden.

“Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van bovenstaande niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de vermelde doelstellingen.”

 

II LEDEN

 

Artikel 4.

De vereniging telt bestuursleden, een C.E.O., meewerkende leden en gewone leden.

Kunnen aansluiten als lid bij Studio: Beroepsfotografen in hoofdberoep, opleidingsinstellingen waar fotografie gedoceerd wordt en personen die door hun status of deskundigheid bijdragen tot de realisatie van de doelstelling van de vereniging. Alle leden dienen het huishoudelijke reglement te onderschrijven en eerbiedigen.

De leden van Studio kunnen ten allen tijde hun lidmaatschap opzeggen door een brief of e-mail te richten aan de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december van elk jaar.

Artikel 5.

Elk lid, dat aantoonbare schade toebrengt aan de morele of materiële belangen van de vereniging, inbreuk pleegt op de statuten of het huishoudelijk reglement, zich niet houdt aan de besluiten van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur, kan door een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur uit de vereniging worden gesloten nadat hij werd uitgenodigd  om zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur, binnen de maand na het versturen van een aangetekende brief met gemotiveerde reden tot uitsluiting. Indien hij daarom vraagt in zijn verweerschrift, moet het lid gehoord worden. Elke beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn door duidelijk aantoonbare feiten en moet bekrachtigd worden door een meerderheid van 2/3 van de stemmen in de Raad van Bestuur.

 

III ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Artikel 6. De Algemene Vergadering is samengesteld uit minstens 3 leden. Het aantal leden moet steeds groter zijn dan het aantal bestuurders.

 

Artikel 7. De Algemene Vergadering komt minstens eens per jaar samen.

De oproeping voor de Algemene Vergadering gebeurt per elektronische of gewone post, die tenminste vier weken voor de vergadering wordt verzonden.

De oproeping vermeldt de plaats, datum en agenda.

 

De Algemene Vergadering bezit de volgende exclusieve bevoegdheden:

1° de wijziging van de statuten,

2° de benoeming en afzetting van de bestuurders

3° de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,

4° de ontbinding van de vereniging,

5° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

6° de jaarlijkse ledenbijdrage bepalen die niet hoger mag zijn dan 1000 Euro

7° het huishoudelijk reglement vastleggen

8° alle andere gevallen die de statuten bepalen.

 

Artikel 8.

Ieder lid heeft het recht aan de vergadering deel te nemen hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een lasthebber, houder van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat deze zelf lid is en met dien verstande dat elk lid maximum voor één volmachtgever mag optreden.

Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem.

 

Artikel 9.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. In geval ex aequo van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

 

Artikel 10.

De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de kwesties die op de dagorde staan. Elk lid van de vereniging dat een kwestie op de dagorde van de Algemene Vergadering wil plaatsen, moet dit schriftelijk ter kennis brengen van de Voorzitter ten minste zes weken voor de datum van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Het bureau van de Algemene Vergadering wordt gevormd door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 11.

Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de agenda en wanneer ten minste twee derde van de vaste leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

 

Artikel 12. De leden van de Algemene Vergadering kunnen een punt op de dagorde plaatsen mits voorafgaandelijk een gemotiveerde aanvraag bij de Raad van Bestuur. Zij kunnen eveneens een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen mits veertien dagen vooraf aan te vragen aan de Raad van Bestuur. Dit kan na bezorging van minstens een derde van handtekeningen van alle leden.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genoteerd in een verslag, ondertekend door de Voorzitter. De verslagen worden per elektronische post opgestuurd aan alle leden en gepubliceerd op de website.

Deze verslagen worden tevens bewaard op de zetel van de vereniging waar zij ter inzage liggen van belanghebbende derden.

 

IV BESTUUR

 

De v.z.w. wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit 3 tot 12 leden.

Om verkiesbaar te zijn voor de Raad van Bestuur moet men stichtend lid zijn of minstens 1 jaar toegetreden lid zijn van vzw Studio.

 

De leden van de Raad van Bestuur

 

Artikel 13.

De Bestuurders worden zoveel als mogelijk verkozen uit de verschillende categorieën specialisaties. De Raad van Bestuur mag buitengewone leden of experts toelaten (tot de Raad), weliswaar zonder stemrecht.

 

 

 

Artikel 14.

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid verkozen.

Kandidaturen voor de Raad moeten worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en ingediend ter zetel van Studio, ten minste twee maanden voor de Algemene Vergadering. Als de kandidaten nog geen bestuurder zijn van de vereniging, worden zij verkozen nadat de Algemene Vergadering het advies van de Raad over de kandidaten gehoord heeft. Dit advies is niet bindend voor de Algemene Vergadering.

 

Artikel 15.

Tijdens de eerstvolgende vergadering na de verkiezing van haar leden door de Algemene Vergadering kiest de Raad van Bestuur onder zijn leden: een Voorzitter, een Schatbewaarder, een Secretaris en eventueel een Vice-voorzitter.

 

Artikel 16.

Het ontslag van een bestuurder moet per aangetekende brief worden meegedeeld aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ter zetel van Studio; het ontslag zal worden voorgelegd op de eerste Algemene Vergadering die volgt op de datum van ontvangst van de ontslagbrief.

Elke bestuurder die meer dan 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig is, wordt verondersteld ontslag te nemen, tenzij hij een excuus heeft dat door de Raad van Bestuur als geldig wordt beschouwd.

Bestuurders zijn ten allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

 

Vergaderingen  Beslissingen

 

Artikel 17.

De Raad van Bestuur verenigt zich minstens eenmaal per kwartaal. De Raad van Bestuur kan zich trouwens zo vaak verenigen als nodig voor de vereniging op vraag van de Voorzitter, of op vraag van een derde van de bestuurders. De Secretaris is belast met de bijeenroepingen. De leden worden bijeengeroepen per gewone brief of per elektronische post. De bijeenroeping vermeldt de dagorde.

 

Elke bestuurder heeft één stem en kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, krachtens een geschreven volmacht, echter zonder dat een bestuurder meer dan één volmacht op zich kan nemen.

 

Artikel 18.

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De Raad kan slechts geldig zetelen indien hij wordt gehouden met de meerderheid van de leden waaruit hij is samengesteld. In geval van verdeeldheid van de stemmen, zal de Voorzitter de Raad verzoeken het debat te hernemen om te komen tot een ondubbelzinnige meerderheidsbeslissing.

In geval van blijvende verdeeldheid van de stemmen, zal de stem van de voorzitter of in geval van zijn afwezigheid deze van de Voorzitter van de vergadering, beslissend zijn.

De Raad van Bestuur kan in uitzonderlijke gevallen beslissingen nemen via elektronische post of telefonische weg, doch enkel in de vorm van een conference-call waaraan de meerderheid van de leden, waaruit de Raad van Bestuur is samengesteld, deelneemt. Deze beslissingen worden op de agenda en in de notulen van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur opgenomen.

 

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

 

Artikel 19.

De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle beslissingen te treffen en al het nodige te doen voor het goede beheer van de vereniging, in alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Zij kan haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren binnen de perken die zij vaststelt.

De Raad van Bestuur stelt de begroting van de vereniging op. Zij stelt de afgevaardigden aan die zullen deelnemen aan elk congres of elke vergadering. Zij kan in het bijzonder alle roerende of onroerende goederen, tastbaar of ontastbaar, aanvaarden, kopen of verkopen, hypotheken afsluiten, alle overeenkomsten sluiten met de gebruikers, elke betaling en inning verrichten, elk contract tot stand brengen met de overheid en elke derde, en in het bijzonder kwijting geven aan alle overheidsdiensten en overheidsbedrijven.

Behoudens statutaire of wettelijke beperkingen, is de Raad van Bestuur gemachtigd compromissen te sluiten of verzoening aan te gaan en alles te behandelen wat te maken heeft met gerechtelijke handelingen en akten.

 

Artikel 20.

Elke bestuurder heeft het meest uitgebreide recht van inzage in de activiteiten van de vereniging. Om geen enkele reden kan hem om het even welk nazicht, waartoe hij een eenvoudig verzoek indient, worden geweigerd. Elk personeelslid of commissaris is gehouden schriftelijk te antwoorden op elke vraag van een bestuurder als deze dit eist.

 

Artikel 21.

De voorstellen die aan de Algemene Vergadering voorgelegd moeten worden, worden door de Raad voorbereid en bestudeerd. De Raad beheert de fondsen en legt aan elke Algemene Vergadering een verslag voor over alle werkzaamheden, activiteiten en verantwoordingen over het financiële beleid.

 

Artikel 22.

Alle handelingen welke de vereniging binden worden door twee bestuurders ondertekend, of door de C.E.O. indien hij daartoe via de statuten of het huishoudelijk reglement de toestemming voor krijgt.

 

Artikel 23.

De Raad van Bestuur kan elk huishoudelijk reglement voorstellen dat zij nodig acht. Het reglement wordt bij eenvoudige meerderheid aangenomen door de Algemene Vergadering en kan slechts door haar worden gewijzigd op voorstel van de Raad. Het reglement is bindend voor de v.z.w.evenals voor de leden.

 

 

Artikel 24.

Van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld die, na goedkeuring, worden bewaard in een speciaal register en ondertekend door de Voorzitter of een Vice-voorzitter en de Secretaris, of, desgevallend door twee bestuurders. Kopieën of uittreksels die moeten worden voorgelegd aan justitie of elders, worden ondertekend door de Voorzitter of een Vice-Voorzitter en een bestuurder.

 

Artikel 25.

De Raad van Bestuur beschikt over de mogelijkheid om, indien nodig, commissies of werkgroepen samen te stellen waarvan zij de bevoegdheden bepaalt en de leden aanduidt.

Deze commissies en werkgroepen kunnen zich op geen enkele manier mengen in het beheer van de v.z.w., maar worden wel verondersteld om advies te geven indien nodig.

Hun taak bestaat erin de vragen die onder hun bevoegdheid vallen, evenals de vragen die hen worden voorgelegd, te bestuderen, en de gepaste oplossingen voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

 

Beheer van de v.z.w.

 

Artikel 26.

De Raad van Bestuur kan het dagelijkse beheer toevertrouwen aan een Dagelijks Bestuurder die zijn taak zal uitoefenen onder het gezag van de Voorzitter en in het kader van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen.

 

Artikel 27.

De Dagelijks Bestuurder wordt benoemd en ontzet uit zijn functie door de Raad van Bestuur waarvan hij geen lid is. De Dagelijks Bestuurder neemt deel, zonder stemrecht, aan de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij volgt eveneens het werk van de commissies op, die hij bijstaat in hun werk. De Dagelijks Bestuurder kan zelf ontslag nemen via een aangetekend schrijven, gericht aan de Raad van Bestuur. Indien de Dagelijks Bestuurder in loondienst werd aangenomen, dient dit ontslag conform de arbeidsovereenkomst te worden behandeld met in acht name van de daarin vermelde termijnen.

 

Artikel 28.

De Dagelijks Bestuurder staat in voor het dagelijkse beheer van de v.z.w., onder het gezag van de Voorzitter en in het kader van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen.

In het kader van het dagelijkse beheer is hij meer bepaald belast met volgende taken: alle activiteiten organiseren, coördineren en controleren die de doelen van de vereniging nastreven, versterken en promoten

 

Artikel 29.

De Raad van Bestuur zal de rekeningen en balans van Studio elk jaar, op 31 december, moeten afsluiten. De jaarrekeningen worden jaarlijks door de Algemene Vergadering goedgekeurd, bewaard op de zetel van de vereniging en conform de wet op de v.z.w ’s neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De jaarrekening zal gepubliceerd worden op de website.

 

 

 

Artikel 30.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om elke beslissing van mogelijke dochterorganisaties, commissies en werkgroepen te bekrachtigen of ongedaan te maken, en te beslissen over eventueel extra lidgeld voor die dochterorganisaties. De Raad van Bestuur blijft steeds eindverantwoordelijk voor elke organisatie van mogelijke dochter organisaties.

Commissarissen en voorzitters van werkgroepen hebben het autonome beslissingsrecht om overeenkomsten af te sluiten tot 1000,00€. Alle te besteden bedragen boven 1000,00€ moeten vooraf besproken worden met de Raad van Bestuur en goedgekeurd worden door 2/3 van de Raad van Bestuur.

 

 

Artikel 31.

De Raad van Bestuur kan naar eigen oordeel en vermogen vergoedingen uitkeren aan z’n bestuursleden of meewerkende leden volgens onkosten of prestaties. Zij stelt vooraf welke vergoeding overeenkomt met welke prestatie. De bestuurder dient hiervoor een prestatiestaat in bij de schatbewaarder. Deze prestatiestaat wordt met tweederde meerderheid goedgekeurd op de daaropvolgende bestuursraad.

 

 

V Huishoudelijk Reglement van Interne Orde

 

Artikel 1

Dit reglement wordt, op basis van artikel 23 van de statuten, aangenomen door de Algemene Vergadering .In die hoedanigheid is het bindend voor alle leden.

 

Artikel 2

Er wordt aan de C.E.O. een volmacht toegekend tot een bedrag van € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro). per maand. Dit bedrag kan gewijzigd worden op beslissing van de Raad van Bestuur.

Er wordt aan de Secretaris, gezamenlijk handelend met de schatbewaarder, een volmacht toegekend tot een bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) per maand. Dit bedrag kan gewijzigd worden op beslissing van de Raad van Bestuur.

De Secretaris mag, alleen handelend en zonder beperking, de betalingen verrichten ten gunste van de sociale zekerheid, de BTW administratie en de fiscale administratie.

Alle betalingen voor een bedrag boven de in de twee eerste alinea’s aangeduide limieten, worden, ongeacht dit bedrag, door de Secretaris gezamenlijk handelend met de schatbewaarder of een ander lid van de Raad van Bestuur, verricht.

 

Artikel 3

De schatbewaarder, verkozen door de Raad van Bestuur krachtens artikel 15 van de statuten, waakt over de goede financiële werking van de vereniging en het goede beheer van de rekeningen. Op zijn vraag, dient de C.E.O. hem alle stukken en inlichtingen te verschaffen die dienstig kunnen zijn voor zijn taak. Hij kan inzage nemen van de boeken en boekingstukken van de vereniging.

 

 

 

 

Artikel 4

De Raad van Bestuur kan een financiële verantwoordelijke benoemen die belast zal zijn de C.E.O. en de Raad van Bestuur bij te staan in het kader van de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van de vereniging. De financiële verantwoordelijke zal eveneens toezien op het financiële evenwicht van de vereniging.

 

Artikel 5

Ethische code :

Elk lid hoort in orde te zijn met de wettelijke administratie

Elk lid hoort te beschikken over officiële licenties van alle productiemiddelen

 

Artikel 6

Minimum toetredingsvoorwaarden voor leden:

Elk lid, met uitzondering van: opleidingsinstellingen waar fotografie gedoceerd wordt, personen die door hun status of deskundigheid bijdragen tot de realisatie van de doelstelling van de vereniging, moet regelmatig en als hoofdberoep een professionele productie-, of beheersactiviteit uitoefenen of uitgeoefend hebben in de fotografische sector en dient dit te staven op verzoek van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren op basis van:

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 7

Alle leden van Studio dienen dit huishoudelijk reglement te onderschrijven en te eerbiedigen, conform de statuten. Indien zij dit reglement niet respecteren kan de Algemene Vergadering op advies van de Raad van Bestuur overgaan tot hun schrapping. In casu kan het lid geen aanspraak maken op terugbetaling van lidgelden of andere vorm van financiële retributie.

 

VI BEZIT

 

Artikel 33.

Het maatschappelijke bezit en de inkomsten van de vereniging mogen enkel aangewend worden voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.

 

VI ONTBINDING EN LIKWIDATIE

Artikel 34.

De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de vereniging.

 

Artikel 35.

In geval van ontbinding, zal de buitengewone Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars benoemen, die zullen belast zijn met het aanzuiveren van alle schulden en lasten van Studio en het opmaken van de overblijvende netto-activarekening.

 

Artikel 36.

Na ontbinding zal het resterende vermogen geschonken worden aan een cultureel project in de fotografische sector, of een organisatie met gelijkaardig doel.

 

 

Artikel 37.

De statuten werden samengesteld in overeenstemming met de vzw-wet van 2 mei 2002 (B.S. 11 december 2002); alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of het huishoudelijke reglement wordt geregeld, wordt geregeld door voormelde wet.

 

Personen met bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, elk alleen handelend:

 

Luc Peeters, Wijngaardstraat 9, 2000 Antwerpen

Berten Steenwegen, Leuvensestraat 87, 3200 Aarschot


Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x